Skoč na obsah Skoč na menu
Slovak Sinfonietta / Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Organization regulations


There are no translations available.


V súlade s ROZHODNUTÍM Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní Zriaďovacej listiny Štátneho komorného orchestra v Žiline a Delimitačným protokolom o prevode činnosti, majetkových práv a záväzkov, príspevku zo štátneho rozpočtu a práv a záväzkov z pracovno-právnych vzťahov v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. k 1. 4. 2002

vydávam

O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K
Štátneho komorného orchestra Žilina

Článok I

 1. Organizačný poriadok je základnou riadiacou a vnútroorganizačnou normou Štátneho komorného orchestra /ďalej len ŠKO/, ktorá upravuje formy a metódy riadenia, štruktúru organizácie, základnú pôsobnosť a náplň jednotlivých organizačných zložiek, ako aj vnútorné a vonkajšie vzťahy organizácie.
 2. Organizačný poriadok je záväznou organizačnou normou pre všetky stupne vnútorného členenia organizácie a jeho zamestnancov.


Článok II

 1. ŠKO je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá hospodári samostatne a vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jej rozpočet je stanovený štátnym rozpočtom prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry SR.
 2. ŠKO spravuje majetok štátu, ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
 3. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry SR.


Článok III

 1. Hlavným poslaním Štátneho komorného orchestra Žilina je na vysokej umeleckej úrovni interpretovať hudobné diela národného i svetového hudobného dedičstva pre širokú verejnosť a rozvíjať kultúry a koncertný život.
 2. Úlohy, vyplývajúce z hlavného poslania, sú predmetom jeho činnosti a tieto plní: verejnými koncertmi orchestra, sólistov a iných hudobných zoskupení na vlastnej scéne, v rozhlase, televízii a nahrávaním zvukových a obrazových záznamov,

 

 • organizovaním domácich a zahraničných koncertných aktivít,
 • agentúrnou činnosťou za účelom sprostredkovania vlastnej umeleckej produkcie a produkcie iných umeleckých súborov,
 • mimokoncertnou kultúrno-výchovnou činnosťou vo vlastných i cudzích priestoroch,
 • poskytovaním reklamných a propagačných služieb pre iné subjekty, z ktorých výnosy používa na zabezpečenie kultúrnych aktivít,
 • prenájmom priestorov právnickým a fyzickým osobám na kultúrno-spoločenské podujatia,
 • plnením ďalších úloh, ktorými ho zriaďovateľ poverí.


Článok IV

 1. Činnosť organizácie riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
 2. Na odbornú činnosť organizácie metodicky a dramaturgicky pôsobí Hudobné centrum v Bratislave a iné umelecké inštitúcie, s ktorými ŠKO spolupracuje pri tvorbe umeleckých zámerov.


Článok V

 1. Pre riadenie organizácie sú stanovené tieto stupne riadenia:
 • riaditeľ organizácie,
 • vedúci úseku, vedúci orchestrálnych sekcií a skupín.


Článok VI

 1. Riaditeľ organizácie:

 

 • je štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov organizácie a v majetkovo-právnych veciach, týkajúcich sa spravovaného majetku štátu, riadi činnosť organizácie v súlade s plánmi činnosti a zodpovedá za jeho plnenie,
 • vydáva organizačný poriadok, ako aj ďalšie organizačné a riadiace normy a interné predpisy organizácie,
 • zriaďuje svoje poradné orgány v zmysle článku X,
 • zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúcich pre organizáciu zo zriaďovacej listiny, z uznesení a rozhodnutí nadriadených orgánov,
 • zabezpečuje a zodpovedá za hospodárenie a efektívne využívanie zvereného majetku, za ekonomickú, organizačnú a materiálno-technickú stránku organizácie,
 • spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj inými subjektami v oblasti kultúry,
 • zodpovedá za zabezpečenie pripravenosti organizácie na plnenie úloh v čase brannej pohotovosti štátu a civilnej ochrany podľa osobitných predpisov,
 • vymenúva a odvoláva vedúcich úsekov, sekcií a skupín,
 • zastupuje organizáciu navonok, zabezpečuje kontakt organizácie s verejnosťou prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov, zodpovedá za obsah podávaných informácií,
 • zodpovedá za spracovanie ročného plánu činnosti, rozpočtu, ako aj za plnenie plánu činnosti a za účelné vynaloženie finančných a hmotných prostriedkov pri plnení plánu,
 • zodpovedá za pracovné náplne zamestnancov,
 • zodpovedá za uplatňovanie a dodržiavanie pracovného poriadku, za BOZP a PO.

2.  Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zamestnanec.
š.  Pre prípad dlhodobej neprítomnosti v práci riaditeľ osobitným písomným splnomocnením určuje svojho štatutárneho zástupcu, ktorý je oprávnený konať ako štatutárny orgán v pracovno-právnych a majetkovo-právnych veciach.


Článok VII

 1. Vedúci úseku riadi a zodpovedá za činnosť a plnenie jeho úloh, podieľa sa na príprave podkladov do ročných plánov a vyhodnoteniach činnosti.
 2. Vedúci sláčikových a dychových sekcií a skupín riadia a sú zodpovední za umeleckú a organizačnú prácu v orchestri.
 3. Vedúci pracovníci zodpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny a dbajú na účelné využívanie finančných prostriedkov a majetku organizácie.


Článok VIII

Organizačné členenie

Na čele ŠKO je riaditeľ. Riaditeľ riadi ŠKO ako celok v jeho umeleckej, hospodárskej a organizačnej štruktúre /schéma v prílohe/.
Povinnosti riaditeľa ŠKO sú podrobne uvedené v článku VI.

Organizačná štruktúra:

 • Orchester


Na čele orchestra a komorných súborov je šéfdirigent /umelecký vedúci/, ktorý zodpovedá za celkové umelecké výkony a úroveň i za umelecký rast členov orchestra, resp. komorných súborov, za organizačnú a celkovú riadiacu činnosť obidvoch umeleckých sekcií /sláčikovú a dychovú/. Úzko spolupracuje s dramaturgom pri zabezpečovaní a plnení úloh, vyplývajúcich z dramaturgických plánov. Šéfdirigentovi je podriadený koncertný majster I. huslí, je zároveň prvým reprezentujúcim orchestra a jeho členov. Zodpovedá najmä za umeleckú a pracovnú disciplínu celého orchestra na všetkých skúškach, koncertoch a nahrávaniach orchestra.
Orchester sa člení na sláčikovú a dychovú sekciu.
Na čele jednotlivých nástrojových skupín sú:

 • vedúci nástrojových skupín:
 • u I. huslí a violončiel sú to koncertní majstri.

Títo umeleckí vedúci pracovníci zodpovedajú za celkovú činnosť a umelecký rast skupiny. Sú oprávnení organizovať prácu svojej skupiny alebo jej časti, za účelom lepšieho zvládnutia partov mimo kolektívnych skúšok, t.j. v čase pripadajúceho na individuálnu prípravu.
Koncertných majstrov a vedúcich nástrojových skupín vymenúva riaditeľ na návrh šéfdirigenta orchestra.

Orchester sa člení na tieto skupiny:

sláčiková sekcia 
dychová sekcia /1. a 2. hráči/ bicie

I. husle

II. husle

viola

violončelo

kontrabas

flauty

hoboje

klarinety

fagoty

horny

trúbky

bicie


Pre vnútornú organizáciu práce a umeleckej činnosti orchestra vymenúva riaditeľ na návrh umeleckého vedúceho /šéfdirigenta/ inšpektora orchestra.
Pracovné povinnosti členov orchestra určuje pracovná náplň.

 • Koncertná prevádzka


Koncertná prevádzka, dramaturgia, agentúra – je podriadená riaditeľovi. Na čele je vedúca koncertnej prevádzky, ktorá pripravuje dramaturgické plány orchestra, riadi činnosť agentúry, zabezpečuje propagáciu činnosti orchestra. Povinnosti pracovníčok koncertnej prevádzky sú uvedené v pracovnej náplni.

 • Ekonomicko-správny úsek


je podriadený riaditeľovi ŠKO, tento pozostáva:

 • finančný ekonóm – zabezpečuje financovanie, rozpočtovníctvo, komplexné účtovníctvo, fakturáciu a štatistiku organizácie,
 • personálny a mzdový ekonóm – komplexne zabezpečuje personálnu agendu vrátane odmeňovania, mzdové účtovníctvo, štatistiku, rozbory.

 

 • Sekretariát riaditeľa + manažér


Sekretárka + pokladníčka – zabezpečuje všetku administratívnu agendu riaditeľa. Vykonáva všetky pokladničné operácie organizácie a likvidáciu faktúr.

Manažér orchestra – organizuje a komplexne vybavuje zahraničné koncertné aktivity ŠKO.

 • Vedúci hospodárskej správy


zabezpečuje správu a ochranu budov, hnuteľný a nehnuteľný majetok organizácie, MTZ, PO a BP, riadi prácu podriadených pracovníkov v robotníckych  profesiách /vrátnica, upratovačky, uvádzačky/.

Jednotliví pracovníci umelecko-prevádzkového a ekonomicko-správneho úseku majú pracovné povinnosti vymedzené v pracovnej náplni, ktorá je súčasťou ich pracovných zmlúv.  

Článok IX

 1. Každý zamestnanec je hmotne zodpovedný za zverený a riadne prevzatý majetok v správe organizácie v zmysle Zákonníka práce, ako i za škodu spôsobenú organizácii.
 2. S pracovníkmi zodpovednými za zbierkové predmety, zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby majetku, ako aj iné hodnoty, ktoré sú povinné vyúčtovať, uzatvára organizácia písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti.


Článok X

 1. Na posudzovanie závažných otázok riadenia a organizácie činnosti ŠKO zriaďuje riaditeľ stále a dočasné poradné orgány.


Stálym poradným orgánom riaditeľa je:
1) orchestrálna rada – rieši závažné umelecké otázky ŠKO.
Stálymi členmi orchestrálne rady sú:
- šéfdirigent,
- manažér,
- inšpektor orchestra.
Ďalších členov odvoláva a vymenúva riaditeľ:
- koncertní majstri huslí a violončiel,
- vedúci dychovej sekcie,
- traja zvolení zástupcovia orchestra,
- tajomníčka – vedúca koncertnej prevádzky.
Do orchestrálnej rady môžu byť podľa potreby pozývané tiež význačné osobnosti hudobného a spoločenského života.
Orchestrálnu radu zvoláva riaditeľ alebo šéfdirigent podľa potreby, najmenej však 1-krát za mesiac.

2) Konkurzná komisia - je poradným orgánom riaditeľa pri konkurznom konaní a výbere hráčov do orchestra.
Zloženie konkurznej komisie:
- šéfdirigent,
- koncertní majstri huslí a čiel,
- vedúci II. huslí, viol a kontrabasov,
- vedúci dychovej sekcie a 1. hráči dychovej sekcie.

3) Škodová komisia – je poradným orgánom riaditeľa pre riešenie, resp. odstraňovanie vzniknutých škôd na majetku ŠKO, ako aj pracovníkov ŠKO. Komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby.

4) Inventarizačná a likvidačná komisia – je poradným orgánom pre zabezpečenie hospodárenia a ochrany majetku ŠKO v zmysle platných predpisov. Komisiu menuje riaditeľ ŠKO, komisiu zvoláva predseda podľa potreby.

Článok XI

1/   Organizačnými a riadiacimi normami vydanými organizáciou sú:

 • Organizačný poriadok organizácie je základnou riadiacou a vnútroorganizačnou normou, ktorá upravuje formy a metódy riadenia, rozsah právomocí riadiacich pracovníkov, organizačnú štruktúru organizácie, základnú pôsobnosť a náplň jednotlivých organizačných  zložiek, ako aj vnútorné a vonkajšie vzťahy organizácie.
 • Pracovný poriadok organizácie upravuje práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov, vyplývajúce z pracovného pomeru, dôsledky, vyplývajúce z neplnenia záväzkov z pracovnej zmluvy, zakotvuje pracovné podmienky, nároky zamestnancov a povinnosti organizácie v oblasti starostlivosti o  pracujúcich v odmeňovaní a iné záležitosti v oblasti pracovného práva.
 • Obeh účtovných dokladov.
 • Zásady kontrolnej činnosti vymedzujú postavenie, pôsobnosť a právomoci kontroly.
 • Požiarny štatút, Zásady zabezpečovania úloh PO, Zásady BOZP.

2/   Riadiacimi normami sú:

 • príkazy riaditeľa, určené zamestnancom organizácie. Príkazy sa poradovo číslujú.


Článok XII

1/ S organizačným poriadkom sú povinní sa oboznámiť všetci zamestnanci. Organizačný poriadok je k nahliadnutiu u riaditeľa organizácie.

2/ O zmenách a doplnkoch tohto organizačného poriadku rozhoduje riaditeľpo porade s orchestrálnou radou.

3/ Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku sú prílohy:

 • organizačná štruktúra,
 • štruktúra pracovníkov Štátneho komorného orchestra.

4/ Pre prípady, ktoré organizačný poriadok nerieši, platia ustanovenia všeobecných právnych predpisov.

5/ Nadobudnutím účinnosti tohto organizačného poriadku stráca platnosť organizačný poriadok zo dňa 2. júna 1999.

6/ Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2002.V Žiline dňa 1. apríla 2002                                    PaedDr. Jozef  B ú d a
riaditeľ Š K O  

Prílohy:

organizačná štruktúra
štruktúra pracovníkov ŠKO Žilina  


Štruktúra pracovníkov Štátneho komorného orchestra Žilina

 

Počet pracovníkov celkom 47
riaditeľ 1
šéfdirigent – pracuje formou hosťujúceho dirigenta
orchester 34
koncertná prevádzka, dramaturgia
2
sekretariát 1
manažér
1
inšpektor orchestra – funkciu vykonáva člen orchestra vo VPČ
finančný ekonóm 1
personálny a mzdový ekonóm 1
vedúci hospodárskej správy 1
notový archív – funkciu vykonáva člen orchestra vo VPČ
robotnícke profesie/vrátnica, upratovačky, údržbár/
5

 / Where to find us / Contact Form / Homepage / Terms of Use / RSS / © 2021 Štátny komorný orchester Žilina