Skoč na obsah Skoč na menu
Slovak Sinfonietta / Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Directive


There are no translations available.


na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v pôsobnosti Štátneho komorného orchestra Žilina

Čl.I

Všeobecné ustanovenia

1.      Štátny komorný orchester Žilina (ďalej len ŠKO) sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú jej dostupné v rámci organizácie a ktoré sa vzťahujú k jej pôsobnosti. Ak ŠKO nemá informáciu aktuálne k dispozícii, hoci mu to zákon ukladá, je povinná neodkladne informáciu doplniť a poskytnúť.

2.      Každý žiadateľ má právo na prístup k informáciám, podľa bodu 1 tohto článku, ktorých poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona.

(Neposkytujú sa informácie, spadajúce pod štátne a služobné tajomstvo, ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo, iné, zákonom stanovené obmedzenia.)

3.      Informácie o činnosti organizácie sú prístupné v sídle ŠKO a v sieti internetu na elektronickej adrese www.slovaksinfonietta.sk

4.      Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať do ŠKO žiadosť.

5.      Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať písomne, ústne, ako aj iným technicky vykonateľným spôsobom.

6.      Zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená ŠKO, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ŠKO so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

7.      Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v bode 6 tohto článku, ŠKO neodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť v lehote určenej zákonom doplnil. Zároveň žiadateľa poučí, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, ŠKO sa žiadosťou nebude zaoberať.

8.      Ak ŠKO nemá požadovanú informáciu, ale má vedomosť, kde možno informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti ŠKO bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Čl. II

Postup ŠKO pri sprístupňovaní informácií

1.      ŠKO sprístupňuje požadované informácie najmä ústne, písomne, elektronicky,  odkopírovaním informácie na technický nosič dát každému žiadateľovi tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce pre ŠKO z obmedzenia prístupu k informáciám upraveného zákonom.

2.      ŠKO v prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii. Ak ŠKO na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne alebo žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.

3.      Písomná žiadosť sa podáva výlučne na adresu:

Štátny komorný orchester Žilina

sekretariát riaditeľa

Dolný Val 47

011 28 Žilina

4.      Žiadosť možno podať poštou, osobne len v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod. na sekretariáte riaditeľa ŠKO, faxom na číslo 041/5626972, elektronickou poštou na adrese ssz@isternet.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a telefonicky na číslo 041/5620979.

5.      Centrálnu evidenciu všetkých žiadostí podaných vedie sekretariát riaditeľa ŠKO, ktorý žiadosť po registrácii v centrálnom protokole zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie vecne príslušnému oddeleniu ŠKO.

6.      Evidencia obsahuje najmä:

-         meno a priezvisko, adresu žiadateľa,

-         dátum podania žiadosti, formu podania, obsah žiadosti a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,

-         vecne príslušné oddelenie poskytujúce informáciu,

-         výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti,

-         opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).

7.      Spisová agenda, ktorá sa týka poskytnutia informácie sa po vybavení ukladá na sekretariáte ŠKO. Spisová agenda musí obsahovať všetky písomnosti, týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti založené v spisovej agende musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

8.      ŠKO je povinný žiadosť vybaviť do 10 dní od jej podania. V odôvodnených prípadoch, určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o 10 dní, o čom treba neodkladne informovať žiadateľa.

9.      Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.

10.  Pracoviskom zodpovedným za včasné, úplné a pravdivé sprístupnenie informácie je povinná osoba oddelenia ŠKO (vecne príslušné oddelenie) podľa zamerania činnosti a podľa druhu poskytovanej informácie.

Čl.III

Opravné prostriedky

 

1.      Ak ŠKO v lehote na vybavenie žiadosti neposkytol informáciu alebo nevydal rozhodnutie a ani  informáciu nesprístupnil, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu.

2.      Ak ŠKO odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva oddeleniu ŠKO, ktoré rozhodnutie vydalo alebo malo vydať.

3.      O odvolaní rozhoduje nadriadený povinnej osoby oddelenia, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť, do 15 dní od doručenia odvolania.

4.      V konaní podľa zákona sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

Čl. IV

Úhrada nákladov

Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie určí ŠKO v súlade s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z.

Čl. V

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

PaedDr. Jozef Búda

riaditeľ ŠKO Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Dolný Val 47

011 27 Žilina

 

Príloha č. 1

Ústna žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Evidenčné číslo: .......................

Dátum a hodina podania žiadosti:

Forma žiadosti: osobne – telefonicky

Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:

Adresa žiadateľa:

Obsah požadovaných informácií:

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií:

Žiadosť prevzal:

Vyjadrenie vecného gestora (vecne príslušné oddelenie):

Spôsob vybavenia žiadosti:      vybavenie – nevybavenie (dôvody)

Forma vybavenia žiadosti:        ústne osobne – ústne telefonicky

písomne – zhotovením kópie (odpisu) – nahliadnutím do spisu

faxom – elektronickou poštou – inak

Dátum vybavenia žiadosti:

Poplatok  ....................Sk

zaplatený:

dňa .......................   č. dokladu:...............

odpustený

 

Príloha č. 2

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

V Žiline dňa ..............................                                 Číslo: ..............................

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 36 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

nevyhovujem

žiadosti o poskytnutie informácie o

................................................................................................................................

ktorú podal (kto) ....................................................

(kedy) ..................................................

pod evidenčným číslom ............................................

Odôvodnenie: Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.

odtlačok okrúhlejúradnej pečiatky

................................................................

podpis oprávneného vedúceho

zamestnanca vecne príslušného oddelenia

povinnej osoby

 

Príloha č. 3

Písomná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Evidenčné číslo:

(vyplní ŠKO)

Dátum podania žiadosti:

(vyplní žiadateľ)

Dátum doručenia žiadosti:

(vyplní ŠKO)

Forma podania žiadosti: faxom ð     poštou ð     e-mail  ð

(vyznačí žiadateľ)

Meno a priezvisko žiadateľa: (fyzická osoba) alebo názov organizácie (právnická osoba):

(vyplní žiadateľ)

Adresa žiadateľa (vrátane tel. č., fax alebo e-mail):

(vyplní žiadateľ)

Obsah požadovaných informácií:

(vyplní žiadateľ, v prípade potreby uvedie na osobitnom liste)

Požadovaný spôsob poskytnutia informácie:

(vyznačí žiadateľ)

telefonicky ð             poštou ð            faxom ð                       e-mail ð

Žiadosť zaevidoval (meno a priezvisko):

Postúpené na vybavenie (oddelenie):

Prevzal na vybavenie (meno a priezvisko, dátum):

 

Príloha č. 4

Interné

ŠKO Žilina

Sadzobník na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií platný od 1.1. 2001

Tlač, resp. kopírovanie 1 strany

ČB textu

A4

1,- Sk

disketa

3,5

20,- Sk

iný nosič dát

podľa nákupnej ceny nosiča

obálka

A4

2,50 Sk

obálka

A5

0,95 Sk

obálka

A6

0,70 Sk

obálka na disketu

4,- Sk

poštovné – doporučene

do 20 g

do 50 g

do 500 g

do 1000 g

13,50 Sk

15,- Sk

20,- Sk

26,- Sk


 / Where to find us / Contact Form / Homepage / Terms of Use / RSS / © 2021 Štátny komorný orchester Žilina